Terms & Conditions

 • บริษัทฯ ยินดีรับประกันซ่อมตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในกรณีที่นอนชำรุด หรือบกพร่องจากการผลิต (ยกเว้นค่าขนส่งไป-กลับมายังบริษัทฯ ผู้ชื้อจะต้องเป็นผู้รับชำระ)
 • อาจมีการเสื่อมสภาพของชั้นวัตถุดิบ (อัตราเฉลี่ย 5-15% ต่อปี) เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 • ผ้าหุ้มที่นอนไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 • บริษัทฯ จะไม่ขยายเวลารับประกันที่นอนในกรณีที่มีการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้า
 • การรับประกันที่นอนจะไม่มีผล เมื่อความเสียหา/ชำรุดเกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือเจตนาทำให้ที่นอนเสียหายจากผู้ใช้ ดังต่อไปนี้
  • ไม่ลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใน 7 วัน ผ่านช่องทางที่บริษัทฯกำหนด
  • ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, เหตุการณ์สุดวิสัย
  • การรีดผ้าบนที่นอน เพราะจะทำให้ผ้าหุ้มที่นอนขาดหรือชั้นรองรับภายในเสียหายและเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด
  • การเหยียบบนขอบเฟรมที่นอนหรือใช้ของที่มีน้ำหนักมากดทับบนขอบที่นอน
  • ความเสียหายที่เกิด